Technické kontroly VZV

Technické kontroly VZV

Provádíme technické kontroly vysokozdvižných vozíků.

Kontrolovat technický stav zařízení ve své firmě je povinnen každý provozovatel.

Mezi takovéto zařízení patří i manipulační technika.

Povinnost udržovat zařízení v technickém stavu a pravidelně jej kontrolovat vychází z těchto zákonů a nařízení vlády ČR:

zákoník práce č.262/2006
zákon 251/2005 o inspekci práce
sbírka zákonů 309/2006 - ochrana zdraví při práci a zajištění bezpečnosti práce
sbírka zákonů 176/2008 - o technických požadavcích na strojní zařízení
nařízení vlády 378/2001 - bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
ČSN EN 1726-1 - bezpečnost manipulačních vozíků
ČSN 268805 - manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

Zaměstnavatel je povinnen - zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí, byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné, při které budou používany. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Technickou kontrolou se zjišťuje technický stav manipulačního vozíku a stanovují se podmínky pro další bezpečný provoz..

Tyto kontroly jsou prováděny na základě metodiky pro provádění technických kontrol manipulačních vozíků (vydaná Strojírenským a zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou).

Přihlášení